Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

2019-08-29T06:00:00+01:00augustus 29th, 2019|Inkomstenbelasting|

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn geen zekerheden gesteld. Ten tijde van het afsluiten van de geldlening was een rente van 3% gebruikelijk voor een lening [...]

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

2019-08-22T06:00:00+01:00augustus 22nd, 2019|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer de eigen woning tijdelijk wordt verhuurd aan anderen blijft het forfaitair bepaalde [...]

Schenkbelasting geen onderdeel verkrijgingsprijs

2019-08-22T06:00:00+01:00augustus 22nd, 2019|Inkomstenbelasting|

De verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen is de tegenprestatie die de verkrijger heeft betaald, vermeerderd met te zijnen laste gekomen kosten. In een procedure voor de rechtbank was de vraag of de schenkbelasting, die is betaald wegens de verkrijging van aandelen, de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang verhoogt. In een arrest uit 1959 heeft de Hoge Raad [...]

Kamervragen gevolgen arrest box 3

2019-08-01T06:00:00+01:00augustus 1st, 2019|Inkomstenbelasting|

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de jaren 2013 en 2014 het door de wetgever veronderstelde forfaitaire rendement van 4% in box 3 voor een lange reeks van jaren niet haalbaar was zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. De Hoge Raad verbindt in zijn arrest geen gevolgen aan [...]

Box 3-heffing

2019-07-25T06:00:00+01:00juli 25th, 2019|Inkomstenbelasting|

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te wijzen als massaal bezwaar. Het gaat dus alleen om de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi zodanig is dat deze op stelselniveau in strijd zou komen met [...]

NHG en flexibel inkomen

2019-07-04T06:00:00+01:00juli 4th, 2019|Inkomstenbelasting|

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de koopsom van de woning niet meer bedragen dan € 290.000. Om het voor [...]

Schenking aandelen onder last

2019-06-06T01:00:00+01:00juni 6th, 2019|Inkomstenbelasting|

De tegenprestatie is datgene wat de overdrager als vergoeding voor een overdracht heeft bedongen van de verkrijger. Onderdeel van de tegenprestatie vormen door de overdrager bedongen verplichtingen voor de verkrijger om betalingen te doen aan derden. Volgens de Hoge Raad geldt deze definitie van het begrip tegenprestatie ook voor de toepassing van de doorschuifregeling voor [...]

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

2019-06-06T01:00:00+01:00juni 6th, 2019|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de vergoeding lager is dan € 5.000 per jaar. Een ondernemer claimde ondanks deze wetsbepaling aftrek voor de vergoeding van € 1.500 die hij aan zijn echtgenote had betaald voor [...]

Kamervragen belastingheffing van dga

2019-05-23T01:00:00+01:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden belast. In de Scandinavische landen wordt een forfaitaire winst toegekend aan vermogen en wordt de overwinst belast [...]

Heretikettering auto van de zaak

2019-05-23T01:00:00+01:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het vermogensbestanddeel voor het eerst voor de onderneming wordt gebruikt. Deze keuze kan gewijzigd worden tot het moment waarop de aanslag van het [...]