Uitleg kleding als onderdeel specifieke zorgkosten

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Inkomstenbelasting|

Tot de aftrekbare uitgaven voor specifieke zorgkosten behoren de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor extra kleding en beddengoed. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed worden in aanmerking genomen voor een bedrag van € 300 of voor een bedrag van € 750 indien blijkt dat de uitgaven meer dan € 600 bedragen. [...]

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

2020-05-28T06:00:00+02:00mei 28th, 2020|Inkomstenbelasting|

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden geteld. De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor de opbrengsten van kamerverhuur, voor zover deze [...]

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit eigen woning bestaan uit het zogenaamde eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. [...]

Geen geruisloze inbreng onderneming

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 bevat een regeling om zonder directe belastingheffing een onderneming die wordt gedreven door een natuurlijke persoon om te zetten in een door een naamloze of besloten vennootschap gedreven onderneming. Deze regeling staat bekend onder de naam geruisloze inbreng. Er is geen sprake van een geruisloze inbreng als de ondernemer na de [...]

Aflossing rekening-courant via dividend

2020-04-09T06:00:00+02:00april 9th, 2020|Inkomstenbelasting|

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000 in aanmerking had genomen vanwege een te hoge schuld aan de bv, [...]

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

2020-02-20T05:00:00+01:00februari 20th, 2020|Inkomstenbelasting|

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat de lening niet kan of zal worden afgelost en dat de vennootschap en aandeelhouder zich [...]

Eigen woning en niet-samenlevende partners

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Inkomstenbelasting|

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het Burgerlijk Wetboek verplicht een echtpaar niet meer om samen te wonen. Volgens de Wet IB 2001 zijn echtgenoten elkaars fiscale partner, [...]

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

2019-08-29T06:00:00+02:00augustus 29th, 2019|Inkomstenbelasting|

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn geen zekerheden gesteld. Ten tijde van het afsluiten van de geldlening was een rente van 3% gebruikelijk voor een lening [...]

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer de eigen woning tijdelijk wordt verhuurd aan anderen blijft het forfaitair bepaalde [...]

Schenkbelasting geen onderdeel verkrijgingsprijs

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Inkomstenbelasting|

De verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen is de tegenprestatie die de verkrijger heeft betaald, vermeerderd met te zijnen laste gekomen kosten. In een procedure voor de rechtbank was de vraag of de schenkbelasting, die is betaald wegens de verkrijging van aandelen, de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang verhoogt. In een arrest uit 1959 heeft de Hoge Raad [...]