Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

2020-07-30T06:00:00+02:00juli 30th, 2020|Inkomstenbelasting|

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele waardevermindering van de vordering wegens oninbaarheid komt in beginsel ten laste van het belastbare inkomen. Een dga sloot in privé een kredietovereenkomst met [...]

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

2020-07-30T06:00:00+02:00juli 30th, 2020|Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de Belastingdienst. Echtgenoten zijn voor belastingdoeleinden elkaars partner. Een van de gevolgen van fiscaal partnerschap [...]

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

2020-07-23T06:00:00+02:00juli 23rd, 2020|Inkomstenbelasting|

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag aan wie [...]

Uitleg kleding als onderdeel specifieke zorgkosten

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Inkomstenbelasting|

Tot de aftrekbare uitgaven voor specifieke zorgkosten behoren de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor extra kleding en beddengoed. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed worden in aanmerking genomen voor een bedrag van € 300 of voor een bedrag van € 750 indien blijkt dat de uitgaven meer dan € 600 bedragen. [...]

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

2020-05-28T06:00:00+02:00mei 28th, 2020|Inkomstenbelasting|

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden geteld. De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor de opbrengsten van kamerverhuur, voor zover deze [...]

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit eigen woning bestaan uit het zogenaamde eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. [...]

Geen geruisloze inbreng onderneming

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 bevat een regeling om zonder directe belastingheffing een onderneming die wordt gedreven door een natuurlijke persoon om te zetten in een door een naamloze of besloten vennootschap gedreven onderneming. Deze regeling staat bekend onder de naam geruisloze inbreng. Er is geen sprake van een geruisloze inbreng als de ondernemer na de [...]

Aflossing rekening-courant via dividend

2020-04-09T06:00:00+02:00april 9th, 2020|Inkomstenbelasting|

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000 in aanmerking had genomen vanwege een te hoge schuld aan de bv, [...]

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

2020-02-20T05:00:00+01:00februari 20th, 2020|Inkomstenbelasting|

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat de lening niet kan of zal worden afgelost en dat de vennootschap en aandeelhouder zich [...]

Eigen woning en niet-samenlevende partners

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Inkomstenbelasting|

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het Burgerlijk Wetboek verplicht een echtpaar niet meer om samen te wonen. Volgens de Wet IB 2001 zijn echtgenoten elkaars fiscale partner, [...]