Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

2016-09-01T06:00:00+02:00september 1st, 2016|Successiewet|

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd.  Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair, in plaats van zuiver te aanvaarden. Wanneer [...]

Voorstel reparatie bedrijfsopvolgingsregeling

2016-07-21T06:00:00+02:00juli 21st, 2016|Successiewet|

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat de verkrijging van ondernemingsvermogen tot een bedrag van ongeveer € 1 miljoen is vrijgesteld. Is de onderneming meer waard, dan is het meerdere voor 83% vrijgesteld. De toepassing van deze regeling is aan voorwaarden gebonden. De faciliteit [...]

Vrijstelling schenkbelasting

2016-07-07T06:00:00+02:00juli 7th, 2016|Successiewet|

Er geldt een vrijstelling van schenkbelasting voor bedragen die worden geschonken aan iemand, die zijn schulden niet kan betalen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de schenking moet zijn bedoeld om de begiftigde in staat te stellen zijn schulden af te lossen. Schenkingen met een ander doel delen niet in de vrijstelling. Volgens de [...]

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming

2016-05-26T06:00:00+02:00mei 26th, 2016|Successiewet|

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen bij overlijden niet in gevaar te brengen door belastingheffing. Voorwaarde voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de onderneming door de erfgenamen wordt voortgezet. De regeling houdt in dat op verzoek van de erfgenamen een voorwaardelijke vrijstelling van erfbelasting wordt verleend bij [...]

Mantelzorgcompliment en partnervrijstelling

2016-05-19T06:00:00+02:00mei 19th, 2016|Successiewet|

Per 1 januari 2010 is de partnerregeling voor de erfbelasting voor mantelzorgers ingevoerd. Die regeling vormt een uitzondering op de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn voor de heffing van erfbelasting niet elkaars partner kunnen zijn. Om te kwalificeren voor de partnerregeling voor de erfbelasting moet de mantelzorger in het jaar voor het jaar [...]

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling

2016-05-04T06:00:00+02:00mei 4th, 2016|Successiewet|

De Successiewet kent een verhoging van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. Deze verhoogde vrijstelling kan eenmaal worden toegepast. Er geldt een extra verhoging van de vrijstelling voor een schenking die betrekking heeft op de eigen woning. Ook die verhoging geldt eenmalig. Wel kan de extra verhoging afzonderlijk worden toegepast als in [...]

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

2016-04-28T06:00:00+02:00april 28th, 2016|Successiewet|

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat ondernemingsvermogen is vrijgesteld tot een bedrag van € 1 miljoen en daarboven voor 83% is vrijgesteld. De faciliteit geldt ook voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen in een NV of BV die een onderneming drijft. De [...]

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing

2017-11-24T09:39:11+01:00april 21st, 2016|Successiewet|

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt geschonken of dat vererft. De faciliteit geldt ook voor aanmerkelijkbelangaandelen in een BV, mits de BV een onderneming drijft. Bij de bepaling van het deel van de waarde van geschonken of vererfde aandelen waarop de faciliteit van toepassing is, wordt met de waarde [...]

Nagelaten bedrijf niet voortgezet

2016-03-17T05:00:00+01:00maart 17th, 2016|Successiewet|

Erfgenamen en legatarissen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen voor zover de waarde uitgaat boven een voor hen geldende vrijstelling. Behoort tot de nalatenschap een onderneming, dan is de waarde daarvan zolang deze niet hoger is dan ruim € 1,06 miljoen vrijgesteld op voorwaarde dat de verkrijger de onderneming voortzet. Is de waarde [...]

Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

2015-12-10T15:36:29+01:00december 10th, 2015|Successiewet|

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van [...]