Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

2019-08-15T06:00:00+02:00augustus 15th, 2019|Overige heffingen|

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden en lossen van zaken. Volgens Hof Amsterdam betekent dit dat het stilzetten van een auto om [...]

Forensenbelasting en verkoop woning

2018-07-05T06:00:00+02:00juli 5th, 2018|Overige heffingen|

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om forensenbelasting te heffen. De gemeenteraad moet daartoe een belastingverordening vaststellen. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die in de gemeente niet hun hoofdverblijf hebben maar er op meer dan 90 dagen in een belastingjaar de beschikking hebben voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning.Bij verkoop van [...]

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

2016-03-31T06:00:00+02:00maart 31st, 2016|Overige heffingen|

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden. Naar nu blijkt is de exportheffing in strijd met het Europese recht. Daarom zal in het Belastingplan 2017 worden voorgesteld om het tarief [...]

Geen naheffing parkeerbelasting bij onjuiste invoer kenteken

2015-11-12T15:41:01+01:00november 12th, 2015|Overige heffingen|

Wanneer belasting, die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen, niet is betaald kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Een gemeentelijke heffingsambtenaar meende dat ook een naheffingsaanslag kan worden opgelegd wanneer de verplichte aangifte niet correct is gedaan. Volgens Hof Amsterdam is bepalend of de belasting al dan niet is voldaan.Hof Amsterdam heeft een naheffingsaanslag [...]

Appartement in woonzorgcentrum

2015-07-23T14:53:18+02:00juli 23rd, 2015|Overige heffingen|

Een appartement in een woonzorgcentrum is volgens Hof Den Haag een voor het voeren van een particuliere huishouding bestemd perceel zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Op grond van die vaststelling is terecht een aanslag in de gemeentelijke afvalstoffenheffing opgelegd. De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof.Volgens de gemeentelijke verordening wordt in Den [...]

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015

2017-11-24T09:39:19+01:00juni 25th, 2015|Overige heffingen|

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds enkele jaren wordt apart van het jaarlijkse Belastingplan een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen ingediend. Het doel hiervan is een meer over het jaar heen gespreide behandeling van fiscale wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel bevat enkele inhoudelijke maatregelen en voor het [...]

Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV

2017-11-24T09:39:23+01:00mei 22nd, 2015|Overige heffingen|

Een van de belastingen die gemeenten volgens de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die in een andere gemeente wonen maar in de gemeente die de belasting heft op meer dan 90 dagen van het jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Volgens vaste [...]

Overname parkeerkaartje

2015-03-26T15:19:16+01:00maart 26th, 2015|Overige heffingen|

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat het overnemen van een parkeerkaartje kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Volgens de rechtbank vormt elk parkeren van een auto een afzonderlijk belastbaar feit. Voor ieder belastbaar feit is parkeerbelasting verschuldigd. De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om parkeerbelasting te heffen. Betaling van de verschuldigde [...]