Vermogensetikettering aan bedrijf onttrokken middelen

2020-08-06T06:00:00+02:00augustus 6th, 2020|Ondernemingswinst|

Een ondernemer heeft in beginsel de keuze of hij een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Liquide middelen, zoals spaarrekeningen en contanten, behoren niet tot het verplichte ondernemingsvermogen, maar tot het keuzevermogen. Het staat een ondernemer in beginsel vrij zijn onderneming met [...]

Waardering grond op openingsbalans

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Ondernemingswinst|

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde.  Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de meerwaarde uit het verschil tussen de verkoopopbrengst of de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van de bezitting. In een procedure bij de [...]

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Ondernemingswinst|

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van de KIA is gerelateerd aan het investeringsbedrag. Als de onderneming wordt gedreven in de vorm van een samenwerkingsverband [...]

KIA voor maat in maatschap

2019-06-06T01:00:00+02:00juni 6th, 2019|Ondernemingswinst|

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het investeringsbedrag tussen de onder- en de bovengrens ligt. In 2019 gaat het om een bedrag aan KIA van € 16.051 bij investeringen van meer dan € 57.321, maar niet meer dan € 106.150. [...]

Evaluatie EIA

2018-07-05T06:00:00+02:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren tot 1 januari 2024. Het kabinet zal [...]

Evaluatie MIA en Vamil

2018-07-05T06:00:00+02:00juli 5th, 2018|Ondernemingswinst|

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren [...]

Vorming voorziening

2018-02-01T05:00:00+01:00februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich vóór balansdatum hebben voorgedaan en moeten aan die periode kunnen worden toegerekend. Ten slotte moet er [...]

Verplicht privévermogen

2018-02-01T05:00:00+01:00februari 1st, 2018|Ondernemingswinst|

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken. Vermogensbestanddelen, die uitsluitend of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt worden, vormen verplicht ondernemingsvermogen. Behoudens uitzondering zal de woning van de ondernemer naar zijn aard tot het privévermogen behoren. Pas wanneer de ondernemer zijn woning voor meer dan [...]

Investeringsaftrek 2018

2018-01-04T05:00:00+01:00januari 4th, 2018|Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA).KIAVoor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het totale investeringsbedrag in 2017 ligt tussen € 2.300 en € 314.673. Er geldt een minimumbedrag per bedrijfsmiddel van € [...]

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

2018-01-04T05:00:00+01:00januari 4th, 2018|Ondernemingswinst|

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.OndernemersaftrekEen ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op jaarbasis ten minste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. Door [...]