Privégebruik auto en omzetbelasting

2020-07-30T06:00:00+02:00juli 30th, 2020|Omzetbelasting|

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De maatstaf van heffing wordt gesteld op de door de ondernemer met het oog op dat gebruik [...]

Boete wegens niet aangeven omzetbelasting

2020-06-04T06:00:00+02:00juni 4th, 2020|Omzetbelasting|

Indien het aan opzet of grove schuld van een belastingplichtige is te wijten dat belasting, die op aangifte moet worden voldaan, niet of te laat is betaald, kan de inspecteur de belastingplichtige gelijktijdig met het vaststellen van de naheffingsaanslag een boete opleggen. Deze boete mag maximaal 100% van de nageheven belasting bedragen. Er is sprake [...]

Medische vrijstelling voor diensten medisch pedicure

2020-04-16T06:00:00+02:00april 16th, 2020|Omzetbelasting|

De Wet op de omzetbelasting kent een vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten worden verricht door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep. De diensten moeten behoren tot het gebied van de deskundigheid van het (para)medische beroep. Volgens de Belastingdienst [...]

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

2020-02-20T05:00:00+01:00februari 20th, 2020|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten van de staatssecretaris waarom scholen wel recht hebben op aftrek van voorbelasting op zonnepanelen, maar daarna niet onder de kleineondernemersregeling (KOR) vallen. De staatssecretaris merkt op dat sinds 1 januari 2020 de [...]

Toepassing nultarief en btw-identificatienummer afnemer

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Omzetbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de voorwaarden voor toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op intracommunautaire leveringen. De vraag is of de leverancier moet beschikken over een btw-identificatienummer van de afnemer van het land van de lidstaat waar de goederen naartoe zijn vervoerd. De procedure heeft betrekking op de intracommunautaire levering [...]

Conclusie A-G bij Hof van Justitie EU inzake KOR

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Omzetbelasting|

De Advocaat-generaal (A-G) bij het Hof van Justitie EU heeft een conclusie gewijd aan de kleineondernemersregeling (KOR). Dat is een bijzondere btw-vrijstelling voor ondernemers die met hun economische activiteit een bepaalde omzetdrempel niet overschrijden. Het doel van deze regeling is administratieve vereenvoudiging. De omzet, die als maatstaf dient om te bepalen of sprake is van een [...]

Wel facturen, geen leveringen

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Omzetbelasting|

Een ondernemer kan de btw in aftrek brengen die door andere ondernemers aan hem in rekening is gebracht. Aftrek is alleen mogelijk indien en voor zover de ondernemer de aan hem verrichte prestaties gebruikt voor belaste prestaties. De btw moet in rekening zijn gebracht op een op de voorgeschreven manier opgemaakte factuur. De ondernemer, die [...]

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Omzetbelasting|

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het investeringsgoed is overgebracht naar het privévermogen. De overbrenging naar het privévermogen is voor de omzetbelasting een belaste levering indien bij de [...]

Beschikking fiscale eenheid

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Omzetbelasting|

Tussen ondernemers voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. De voorwaarden betreffen de onderlinge financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Op verzoek van de betrokken ondernemers of op eigen initiatief kan de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting afgeven. Het bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting [...]

Aanmelding nieuwe KOR

2019-08-01T06:00:00+02:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een vermindering van de te betalen btw ter grootte van de verschuldigde btw tot een maximum van € [...]