Wel facturen, geen leveringen

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Omzetbelasting|

Een ondernemer kan de btw in aftrek brengen die door andere ondernemers aan hem in rekening is gebracht. Aftrek is alleen mogelijk indien en voor zover de ondernemer de aan hem verrichte prestaties gebruikt voor belaste prestaties. De btw moet in rekening zijn gebracht op een op de voorgeschreven manier opgemaakte factuur. De ondernemer, die [...]

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Omzetbelasting|

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het investeringsgoed is overgebracht naar het privévermogen. De overbrenging naar het privévermogen is voor de omzetbelasting een belaste levering indien bij de [...]

Beschikking fiscale eenheid

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Omzetbelasting|

Tussen ondernemers voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid als aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. De voorwaarden betreffen de onderlinge financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Op verzoek van de betrokken ondernemers of op eigen initiatief kan de inspecteur een beschikking fiscale eenheid omzetbelasting afgeven. Het bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting [...]

Aanmelding nieuwe KOR

2019-08-01T06:00:00+02:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een vermindering van de te betalen btw ter grootte van de verschuldigde btw tot een maximum van € [...]

(Nog) geen beleidslijn btw-plicht commissaris

2019-08-01T06:00:00+02:00augustus 1st, 2019|Omzetbelasting|

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen over de btw-positie van een lid van de raad van commissarissen van een stichting. In antwoord op vragen over de strekking van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat het onvoldoende duidelijkheid biedt voor een algemene beleidslijn die voor iedere toezichthouder geldt. Na [...]

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

2019-07-25T06:00:00+02:00juli 25th, 2019|Omzetbelasting|

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in verband met de belaste verhuur van een deel van de woning. De Belastingdienst nam het standpunt in dat de verhuurders de woning na oplevering geheel voor privédoeleinden in gebruik hebben genomen. [...]

Herziening omzetbelasting opfokkosten

2019-06-27T01:00:00+02:00juni 27th, 2019|Omzetbelasting|

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in rekening is gebracht of verschuldigd is geworden. Voor goederen en diensten die niet onmiddellijk in gebruik worden genomen, [...]

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

2019-06-06T01:00:00+02:00juni 6th, 2019|Omzetbelasting|

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De wijziging van de KOR houdt onder meer in dat er een omzetgerelateerde vrijstelling komt in de plaats van de huidige degressieve vermindering van de verschuldigde btw. De nieuwe KOR geldt op verzoek [...]

Btw advieskosten mislukte overname

2018-12-05T05:00:00+01:00december 5th, 2018|Omzetbelasting|

Een zuivere holding, dat is vennootschap met geen ander doel dan het houden van aandelen in andere vennootschappen, is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekent dat een zuivere holding ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Dit is anders wanneer de holding zich direct of indirect bemoeit met het beheer van de vennootschappen [...]

Verhuur ligplaatsen

2018-06-28T06:00:00+02:00juni 28th, 2018|Omzetbelasting|

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de beoefening van sport. Diensten die bestaan uit stalling of opslag van attributen waarmee een sport wordt bedreven vallen niet onder het gebruik van sportaccommodaties en vallen dus niet onder het lage tarief.Volgens [...]