Aansprakelijkheid bestuurder

2020-02-20T05:00:00+01:00februari 20th, 2020|Invordering|

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst. De mededeling van betalingsonmacht moet uiterlijk twee weken na de dag waarop de [...]

Verrekeningsbevoegdheid Ontvanger

2017-10-25T06:00:00+02:00oktober 25th, 2017|Invordering|

De Ontvanger van de Belastingdienst heeft het recht om belastingschulden te verrekenen met teruggaven van belasting van dezelfde persoon. De Ontvanger mag ook belastingschulden verrekenen met teruggaven van een ander dan de belastingschuldige zelf, als het gaat om schulden en vorderingen van vennootschappen binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.Drie failliete vennootschappen hadden ieder recht [...]

Berekening invorderingsrente

2017-09-28T06:00:00+02:00september 28th, 2017|Invordering|

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te betalen omdat het rentebedrag was opgelopen door de lange duur van de behandeling van zijn bezwaar en beroep tegen de aanslag. De [...]

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

2017-11-24T09:39:06+01:00juli 26th, 2017|Invordering|

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het gaat om vier invorderingsmaatregelen ter bestrijding van in de praktijk geregeld voorkomende invorderingsconstructies. Twee maatregelen verruimen de mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen. De andere twee maatregelen [...]

Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen

2017-11-24T09:39:16+01:00oktober 29th, 2015|Invordering|

Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies en loon- en omzetbelasting door onderaannemers en uitleners van personeel. Ter beperking van hun aansprakelijkheid kunnen aannemers en inleners de belasting- en premiecomponent van de facturen, die zij in dit verband ontvangen, storten op een geblokkeerde (g-)rekening van de onderaannemer of de [...]

Aansprakelijkheid volgens Invorderingswet

2017-11-24T09:39:17+01:00augustus 26th, 2015|Invordering|

De Invorderingswet bevat een specifieke bepaling waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van de aandeelhouder die de aandelen van een BV heeft vervreemd voor vennootschapsbelastingschulden. Deze bepaling ziet op BV’s die geen actieve onderneming meer drijven maar waarvan de bezittingen bestaan uit liquide middelen en beleggingen. De Advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening [...]