Concept wettekst aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

2020-08-06T06:00:00+02:00augustus 6th, 2020|Formeel recht|

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptwettekst ter aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht gepubliceerd voor consultatie via het internet. Het verschoningsrecht is een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat. Het verschoningsrecht houdt in dat eenieder zich vrij en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot bepaalde vertrouwenspersonen moet kunnen wenden. Het [...]

Verzuimboete te laat ingediende aangifte

2019-08-22T06:00:00+02:00augustus 22nd, 2019|Formeel recht|

Het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting is een verzuim waarvoor een verzuimboete kan worden opgelegd. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is slechts sprake van een verzuim als de belastingplichtige geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning tot het doen van aangifte van de inspecteur. De verzuimboete bedraagt volgens dit besluit in de [...]

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

2019-08-01T06:00:00+02:00augustus 1st, 2019|Formeel recht|

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking vangt aan op de dag na die van dagtekening van het aanslagbiljet of de beschikking. Als de aanslag of [...]

Navordering wegens kwade trouw

2018-12-07T05:00:00+01:00december 7th, 2018|Formeel recht|

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de inspecteur opzettelijk de juiste gegevens of inlichtingen heeft onthouden of opzettelijk onjuiste gegevens of inlichtingen heeft verstrekt. Dat doet [...]

Naheffingsaanslag tijdig opgelegd

2018-07-05T06:00:00+02:00juli 5th, 2018|Formeel recht|

De bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen vervalt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Een omzetbelastingschuld over 2010 is ontstaan op 31 december 2010. Dat betekent dat de bevoegdheid tot naheffing over het tijdvak 2010 op 1 januari 2016 is verlopen. Een op 28 december 2015 gedagtekend aanslagbiljet, waarmee een [...]

Dure formele fouten

2018-01-10T05:00:00+01:00januari 10th, 2018|Formeel recht|

In een bezwaarschrift kan de indiener vragen om te worden gehoord voordat het bestuursorgaan uitspraak doet op het bezwaar. Tijdens een hoorgesprek kan de indiener zijn bezwaar toelichten. Het bestuursorgaan is verplicht de indiener te horen wanneer hij daarom heeft gevraagd. Het niet voldoen aan de hoorplicht kan het bestuursorgaan veel geld kosten.Een heffingsambtenaar deed [...]

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

2017-10-26T06:00:00+02:00oktober 26th, 2017|Formeel recht|

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door het ophouden te bestaan van een niet-natuurlijke persoon. Dat betekent dat ook aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) een belastingaanslag kan worden opgelegd. [...]

Toepassing inkeerregeling

2017-07-26T06:00:00+02:00juli 26th, 2017|Formeel recht|

Volgens het EVRM en het IVBPR mag voor een strafbaar feit geen zwaardere straf worden opgelegd dan de straf die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. De bepalingen in deze verdragen hebben volgens de rechtbank gevolgen voor de toepassing van de inkeerregeling. De nieuwe inkeerregeling moet buiten toepassing blijven voor [...]

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

2017-07-20T06:00:00+02:00juli 20th, 2017|Formeel recht|

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt opgelegd aan een belastngplichtige die op eigen initiatief alsnog openheid van zaken geeft. Aanvankelijk gold de regeling voor alle belastingjaren. Met [...]

Niet-ontvankelijkverklaring wegens gebrek aan belang

2016-09-08T06:00:00+02:00september 8th, 2016|Formeel recht|

Een bezwaar of beroep is niet ontvankelijk als de indiener er geen belang bij heeft. Dat is het geval als het bezwaar of beroep hem niet in een betere positie kan brengen met betrekking tot het bestreden besluit. De vraag is of een niet-ontvankelijkverklaring wegens gebrek aan belang ook moet volgen als de mogelijkheid ontbreekt om het twistpunt [...]