Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Civiel recht|

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker gemaakt om een lening te krijgen. De overheid stelt zich onder deze regeling borg voor de lening die door een deelnemende financier aan de ondernemer wordt verstrekt. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende [...]

Wijziging Handelsregisterwet 2007

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Civiel recht|

Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 is deze wet gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en treden in werking op een bij Koninklijk Besluit te regelen tijdstip. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie zijn nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd. De Handelsregisterwet 2007 maakt onderscheid tussen [...]

Beperking duur alimentatie

2019-08-08T06:00:00+02:00augustus 8th, 2019|Civiel recht|

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf jaar. Op deze duur zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft langdurige huwelijken. De tweede uitzondering betreft huwelijken met jonge kinderen. Bij huwelijken, die langer dan [...]

Kamervragen kosten omzetting hypotheek

2016-09-15T06:00:00+02:00september 15th, 2016|Civiel recht|

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft Kamervragen beantwoord over de omzetting van een hypotheek met hoge rente in een hypotheek met een lager rentepercentage. De vragen zijn mede namens de minister en de staatssecretaris van Financiën beantwoord.Omzetting betekent vervanging van een bestaande lening door een nieuwe en komt dus neer op tussentijdse aflossing. Dat [...]

Aanpassing ketenbepaling seizoensarbeid

2016-07-28T06:00:00+02:00juli 28th, 2016|Civiel recht|

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden per 18 juni 2016. Onderdeel van deze wet is een bepaling die een aanpassing van de Wet werk en zekerheid (Wwz) inhoudt. Het gaat een aanpassing van de ketenbepaling voor seizoensarbeid. De periode, die tussen [...]

Invoering bestuursverbod na faillissementsfraude

2016-07-21T06:00:00+02:00juli 21st, 2016|Civiel recht|

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Het verbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd of die zich heeft misdragen in de aanloop naar een faillissement. Een bestuursverbod wordt opgelegd door de civiele rechter op verzoek van het Openbaar Ministerie of van [...]

Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon

2016-06-30T06:00:00+02:00juni 30th, 2016|Civiel recht|

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers. Ook is het werkgevers verboden om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een [...]

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

2016-06-23T06:00:00+02:00juni 23rd, 2016|Civiel recht|

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit instemmingsrecht geldt ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is.De OR heeft geen instemmingsrecht als het [...]

Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

2016-06-16T06:00:00+02:00juni 16th, 2016|Civiel recht|

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap. Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel aangeduid met de term "beneficiaire aanvaarding". Bij zuivere aanvaarding [...]

Aansprakelijkheid voor schade werknemer

2016-05-26T06:00:00+02:00mei 26th, 2016|Civiel recht|

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een van zijn werknemers oploopt in de uitvoering van zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij aantoont dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of wanneer de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. De eisen [...]