Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

2020-08-06T06:00:00+02:00augustus 6th, 2020|Arbeidsrecht|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of en onder welke voorwaarden hij voornemens is de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Voor een [...]

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

2020-07-23T06:00:00+02:00juli 23rd, 2020|Arbeidsrecht|

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen schriftelijk te ontbinden. In een procedure in kort geding stelde de kantonrechter vast dat de werknemer [...]

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

2020-04-09T06:00:00+02:00april 9th, 2020|Arbeidsrecht|

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast het schriftelijkheidsvereiste ook een motiveringsvereiste voor deze bedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De werkgever moet schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege [...]

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

2020-02-27T05:00:00+01:00februari 27th, 2020|Arbeidsrecht|

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon tijdens verlof is onder meer geregeld in een Europese Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd. In deze richtlijn is bepaald dat werknemers jaarlijks recht hebben op ten minste vier weken vakantie met behoud van [...]

Beëindiging ouder slapend dienstverband

2020-02-27T05:00:00+01:00februari 27th, 2020|Arbeidsrecht|

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief in beginsel verplicht aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Die verplichting is ingevoerd met de Wet werk en zekerheid. Met ingang van 1 april 2020 krijgen werkgevers door de inwerkingtreding van de Wet compensatieregeling transitievergoeding recht op [...]

Relatiebeding verbiedt indiensttreding bij concurrent werkgever niet

2020-02-27T05:00:00+01:00februari 27th, 2020|Arbeidsrecht|

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een concurrentie- en een relatiebeding. Op grond van het concurrentiebeding was het de werknemer verboden om tot een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 40 kilometer van de vestigingsplaats van de werkgever concurrerende activiteiten te verrichten. Het relatiebeding verbood de werknemer om binnen een [...]

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

2020-02-20T05:00:00+01:00februari 20th, 2020|Arbeidsrecht|

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een procedure voor Hof Den Bosch speelde de vraag of de in de cao opgenomen premievrije opbouw van pensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid een [...]

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Arbeidsrecht|

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar. Een proeftijd is alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Een proeftijd kan zelfs na het ingaan van de arbeidsovereenkomst overeengekomen worden. [...]

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

2020-02-13T05:00:00+01:00februari 13th, 2020|Arbeidsrecht|

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving, selectie en detachering van personeel. Voor een opdrachtgever had de werkgever contact gelegd met de werkneemster. Er was overeenstemming bereikt over een arbeidsovereenkomst, met dien verstande [...]

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

2020-01-30T05:00:00+01:00januari 30th, 2020|Arbeidsrecht|

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft echter geen transitievergoeding te betalen wanneer in de geldende cao een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening is getroffen. In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de in de cao opgenomen voorziening bij ontslag [...]