Bouwterrein en btw

2016-09-22T06:00:00+02:00september 22nd, 2016|Miljoenennota|

Bij de levering van een bouwterrein is btw verschuldigd en geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Wanneer onbebouwde grond bij de levering niet kwalificeert als bouwterrein geldt een vrijstelling voor de btw en is overdrachtsbelasting verschuldigd.Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU is de Nederlandse uitleg van het begrip bouwterrein te beperkt. Volgens het [...]

Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan

2015-12-23T15:27:04+01:00december 23rd, 2015|Miljoenennota|

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, inclusief de novelle, aangenomen. Dat betekent dat de lastenverlichting van € 5 miljard kan worden doorgevoerd. Bij de stemming over de wetsvoorstellen is ook gestemd over drie ingediende moties. De eerste motie betreft een oproep aan de regering om met alternatieven voor de huidige box-3 regeling te [...]

Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer

2015-11-19T09:25:07+01:00november 19th, 2015|Miljoenennota|

Na een moeizaam verlopen behandeling in de Tweede Kamer zijn de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2016 vormen dan toch aangenomen. De stemming over de wetsvoorstellen is meerdere keren uitgesteld. De vraag is nu of met name het eigenlijke Belastingplan ook de Eerste Kamer ongeschonden zal passeren. De partijen die in de Tweede Kamer voor [...]

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

2015-09-17T09:50:55+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

Eenmalig geldt een verhoogde vrijstelling voor schenkingen die ouders doen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar in verband met de eigen woning. De schenking moet worden gedaan in verband met de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming of voor de aflossing van de eigenwoningschuld [...]

Vpb-plicht overheidsondernemingen

2017-11-24T09:39:16+01:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

Per 1 januari 2016 worden door de overheid gedreven ondernemingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Tijdens de parlementaire behandeling is toegezegd dat de wet op enkele punten zal worden aangevuld of verduidelijkt. Het betreft twee inhoudelijke wijzigingen. De eerste wijziging is bedoeld om te voorkomen dat ondernemingswinsten door publiekrechtelijke rechtspersonen onbelast kunnen worden genoten [...]

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

2015-09-17T09:31:00+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen mits deze niet in belangrijke mate afwijken van wat gebruikelijk is. Dit gebruikelijkheidscriterium wordt verduidelijkt. De omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mag niet in belangrijke mate groter zijn dan gebruikelijk is. Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is, zal [...]

Wet tegemoetkomingen loondomein

2015-09-17T09:24:54+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

De premiekortingen moeten het aantrekkelijker maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De premiekortingen worden vervangen door het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De huidige premiekortingen worden omgezet in loonkostenvoordelen. Daarnaast wordt het lage-inkomensvoordeel ingevoerd. Dat is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon [...]

Eigen woning

2015-09-17T09:10:59+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken:Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuldBanken en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Wie zijn eigenwoningschuld gefinancierd heeft bij een andere instelling heeft te maken met een informatieplicht. Voor deze informatieplicht heeft de Belastingdienst een modelformulier opgesteld. Vanaf het belastingjaar 2016 moet de informatie niet [...]

Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

2015-09-17T09:05:39+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

Op de waardeaangroei van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen rust een belastingclaim. Die claim komt ondermeer tot uitdrukking bij verkoop van de aandelen. Emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder is een belastbaar feit. Omdat er niets wordt gerealiseerd bij emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd. Die aanslag dient om de claim van de Nederlandse staat op [...]

Herziening box 3

2015-09-17T09:04:07+02:00september 17th, 2015|Miljoenennota|

Het kabinet wil de regeling van belastingheffing in box 3 aanpassen per 1 januari 2017. De systematiek van heffing over een verondersteld behaald rendement verandert niet. Het veronderstelde rendement wordt in 2017 echter aangepast aan de hoogte van het vermogen in box 3. Tot 2017 geldt voor het totale box 3-vermogen het forfaitaire rendement van [...]