Over Het Bruist

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Het Bruist has created 516 blog entries.

Wel facturen, geen leveringen

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Omzetbelasting|

Een ondernemer kan de btw in aftrek brengen die door andere ondernemers aan hem in rekening is gebracht. Aftrek is alleen mogelijk indien en voor zover de ondernemer de aan hem verrichte prestaties gebruikt voor belaste prestaties. De btw moet in rekening zijn gebracht op een op de voorgeschreven manier opgemaakte factuur. De ondernemer, die [...]

Wijziging Handelsregisterwet 2007

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Civiel recht|

Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 is deze wet gewijzigd. De wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en treden in werking op een bij Koninklijk Besluit te regelen tijdstip. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie zijn nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd. De Handelsregisterwet 2007 maakt onderscheid tussen [...]

Karakter ontslagvergoeding

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Kantoornieuws|

De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Loon omvat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking. Ook bedragen die worden genoten ter vervanging van gederfd of te derven loon behoren tot het loon. Uit de wettelijke regeling en de [...]

Kamervragen import jonge elektrische auto's

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Autobelastingen|

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de import van jonge tweedehands elektrische auto’s beantwoord. De reden voor deze import is de mogelijkheid om te profiteren van een lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto. Bepalend voor de hoogte van de bijtelling is de datum waarop het voertuig, waar ook ter wereld, voor het [...]

Beoordeling premieplicht

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Sociale verzekeringen|

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale verzekeringen. Een A1-verklaring wordt afgegeven door de bevoegde instantie. In Nederland is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nadat eerdere A1-verklaringen door de SVB waren ingetrokken, besliste de SVB dat op de belanghebbende van 1 februari 2013 tot en met 30 april [...]

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Civiel recht|

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker gemaakt om een lening te krijgen. De overheid stelt zich onder deze regeling borg voor de lening die door een deelnemende financier aan de ondernemer wordt verstrekt. De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende [...]

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Algemeen|

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van meerouderschap en meeroudergezag in beeld te brengen. Dat onderzoek is door de Belastingdienst uitgevoerd. De staatscommissie heeft in haar rapport aangegeven dat aansluiting zou [...]

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Autobelastingen|

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de bpm-opbrengst toch licht gestegen. Volgens de staatssecretaris van Financiën komt dat doordat de nieuwe auto’s in 2019 gemiddeld zwaarder en duurder zijn dan in voorgaande jaren. De CO2-uitstoot van deze auto’s [...]

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

2019-09-05T06:00:00+02:00september 5th, 2019|Arbeidsrecht|

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht om te werken aan re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Wanneer te weinig re-integratieactiviteiten zijn verricht, kan het UWV bij wijze van sanctie de loondoorbetalingsplicht [...]

Fictieve dienstbetrekking

2019-08-29T06:00:00+02:00augustus 29th, 2019|Loonbelasting|

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; de werknemer is verplicht tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende zekere tijd; en de werkgever is verplicht [...]