Kamervragen gevolgen arrest box 3

2019-08-01T06:00:00+00:00augustus 1st, 2019|Inkomstenbelasting|

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de jaren 2013 en 2014 het door de wetgever veronderstelde forfaitaire rendement van 4% in box 3 voor een lange reeks van jaren niet haalbaar was zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. De Hoge Raad verbindt in zijn arrest geen gevolgen aan [...]

Box 3-heffing

2019-07-25T06:00:00+00:00juli 25th, 2019|Inkomstenbelasting|

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te wijzen als massaal bezwaar. Het gaat dus alleen om de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi zodanig is dat deze op stelselniveau in strijd zou komen met [...]

NHG en flexibel inkomen

2019-07-04T06:00:00+00:00juli 4th, 2019|Inkomstenbelasting|

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de koopsom van de woning niet meer bedragen dan € 290.000. Om het voor [...]

Schenking aandelen onder last

2019-06-06T01:00:00+00:00juni 6th, 2019|Inkomstenbelasting|

De tegenprestatie is datgene wat de overdrager als vergoeding voor een overdracht heeft bedongen van de verkrijger. Onderdeel van de tegenprestatie vormen door de overdrager bedongen verplichtingen voor de verkrijger om betalingen te doen aan derden. Volgens de Hoge Raad geldt deze definitie van het begrip tegenprestatie ook voor de toepassing van de doorschuifregeling voor [...]

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

2019-06-06T01:00:00+00:00juni 6th, 2019|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de vergoeding lager is dan € 5.000 per jaar. Een ondernemer claimde ondanks deze wetsbepaling aftrek voor de vergoeding van € 1.500 die hij aan zijn echtgenote had betaald voor [...]

Rendabel maken van vermogen

2019-05-23T01:00:00+00:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal vermogensbeheer is geen sprake als het rendabel maken van onroerende zaken geschiedt door middel van arbeid van de eigenaar met [...]

Kamervragen belastingheffing van dga

2019-05-23T01:00:00+00:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden belast. In de Scandinavische landen wordt een forfaitaire winst toegekend aan vermogen en wordt de overwinst belast [...]

Heretikettering auto van de zaak

2019-05-23T01:00:00+00:00mei 23rd, 2019|Inkomstenbelasting|

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het vermogensbestanddeel voor het eerst voor de onderneming wordt gebruikt. Deze keuze kan gewijzigd worden tot het moment waarop de aanslag van het [...]

Twee appartementen samen één eigen woning?

2018-06-28T06:00:00+00:00juni 28th, 2018|Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan slechts één eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 hebben. Er kan tijdelijk sprake zijn [...]

Geen versoepeling aflossingsverplichting

2018-06-21T06:00:00+00:00juni 21st, 2018|Inkomstenbelasting|

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost. De aflossingsverplichting is op 1 januari 2013 ingevoerd voor nieuwe leningen. De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd om de mogelijkheden en gevolgen te onderzoeken van het [...]